ΕΚΠΤΩΣΗ -10%

Υπαλληλικό Δίκαιο (Τσέπης)

Κωδικός: 9789606222399
Κατηγορία: Νομικά Βιβλία
Διαθεσιμότητα: 1 έως 3 ημέρες
11.00€ 9.90€

Στο έργο «Υπαλληλικό Δίκαιο» περιλαμβάνονται πλήρως ενημερωμένοι ο Ν 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ» και ο Ν 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» με όλες τις νομοθετικές αλλαγές που επήλθαν από την τρίτη έκδοση με τους πρόσφατους Ν 4368/2016 (ΦΕΚ Α΄21/21.2.2016), Ν 4369/2016 (ΦΕΚ Α΄ 33/27.2.2016), Ν 4407/2016 (ΦΕΚ Α΄134/27.7.2016), Ν 4440/2016 (ΦΕΚ Α΄ 224/2.12.2016), Ν 4447/2016 (ΦΕΚ Α΄ 241/23.12.2016), Ν 4456/2017 (ΦΕΚ Α΄ 24/1.3.2017), Ν 4464/2017 (ΦΕΚ Α΄ 46/4/4/2017) και Ν 4472/2017 (ΦΕΚ Α΄ 74/19.5.2017), Ν 4479/2017 (ΦΕΚ Α΄94/29.6.2017).

Επιπλέον, στην παρούσα έκδοση περιλαμβάνεται Παράρτημα με τους πρόσφατους Ν 4440/2016 (ΦΕΚ Α΄ 224/2.12.2016) σχετικά με το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση και Ν 4369/2016 (ΦΕΚ Α΄ 33/27.2.2016) που αφορά στο Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, στη βαθμολογική διάρθρωση θέσεων και στα συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων.

Το έργο περιλαμβάνει Συμπλήρωμα  με τους πρόσφατους Ν 4481/2017, 4483/2017, 4484/2017, 4486/2017, 4488/2017 και 4489/2017 που επέφεραν τροποποιήσεις στους βασικούς νόμους της παρούσας συλλογής.

Στο Πρώτο μέρος του παρόντος ενθέτου παρατίθενται οι διατάξεις του Μέρους Δεύτερο του Ν 4483/2017 «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α.- Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄107/31.7.2017) που αφορούν στο προσωπικό των ΟΤΑ, ενώ στο Δεύτερο μέρος αυτού παρατίθενται οι διατάξεις των βασικών νομοθετημάτων της παρούσας έκδοσης που έχουν υποστεί τις νομοθετικές μεταβολές μετά τον Ν 4479/2017, ο οποίος ήταν και ο τελευταίος νόμος που ελήφθη υπόψη για την κωδικοποίηση των βασικών νόμων, έως και την έκδοση αυτού του ενθέτου.

-Υπαλληλικός Κώδικας
-Κώδικας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων
-Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας
-Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης
-Συστήματα Αξιολόγησης

Ενημέρωση μέχρι και τον Ν 4489/2017