Έκπτωση - 30%

Το Ιερό Κοράνι

Κωδικός: 9789603827290
Διαθεσιμότητα: 1 έως 3 ημέρες
15.90€ 11.13€

Το αρ­χαιό­τερο έρ­γο της κλα­σι­κής α­ρα­βι­κής πε­ζο­γρα­φί­ας, για τους μου­σουλ­μά­νους ο λόγος του Θε­ού, α­ντί­γρα­φο της ου­ρά­νιας δέλ­του που, κα­τά την ι­σλα­μι­κή πα­ρά­δοση, α­πο­κα­λύ­φθη­κε στον προ­φή­τη Μω­ά­μεθ α­πό τον αρ­χάγ­γε­λο Γα­βρι­ήλ. Η «τρί­τη Δια­θή­κη» με­τά την Πα­λαιά και την Και­νή. Α­πό­δο­ση του κει­μέ­νου στη νέ­α ελ­λη­νι­κή σύμ­φω­να με τις ερ­μη­νευ­τι­κές εκ­δο­χές της κλα­σι­κής με­τά­φρα­σης του Γ. Ι. Πε­ντά­κη.

Σχετικά Προϊόντα