Έκπτωση -5%

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Τσέπης)

Κωδικός: 9789605623692
Κατηγορία: Νομικά Βιβλία
Διαθεσιμότητα: 1-3 εργάσιμες ημέρες
15.00€ 14.25€
  • Λογιστικά Αρχεία (Βιβλία)
  • Παραστατικά πωλήσεων - Τιμολόγια και Αποδείξεις
  • Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
  • Κανόνες επιμέτρησης - Αποτίμηση
  • Προσάρτημα
  • Σχέδιο Λογαριασμών
  • Νομοθεσία

Στις 24/11/2014 δημοσιεύθηκε ο νόμος 4308 (ΦΕΚ Α΄ 251) για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι πρόκειται για το πλέον σημαντικό νομοθέτημα, σε ό,τι αφορά τη Λογιστική και τη διαδικασία τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων, της τελευταίας τριακονταετίας. Με τις διατάξεις του νόμου αυτού, όχι μόνο απλουστεύονται οι διαδικασίες που σχετίζονται με την λογιστική παρακολούθηση των πράξεων και συναλλαγών μιας επιχείρησης (έκδοση στοιχείων, καταχώριση στα λογιστικά βιβλία και τρόποι τήρησης αυτών), αλλά ταυτοχρόνως, μεταβάλλεται σε μεγάλο επίπεδο και η φιλοσοφία του σχεδίου λογαριασμών, καθώς και του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Στην παρούσα έκδοση «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Σύμφωνα με τον Ν 4308/2014 και τις Πολ. 1003/2014 &1002/2015», σε πρακτικό και εύχρηστο σχήμα τσέπης, αναλύονται οι καινοτομίες που εισάγει ο Ν 4308/2014 και επιχειρείται μια πρώτη ερμηνευτική προσέγγιση των νέων εννοιών και διαδικασιών, οι οποίες αλλάζουν τα λογιστικά δεδομένα των επιχειρήσεων. Ειδικότερα, εισάγονται γνωστές μεν έννοιες, στις οποίες ωστόσο, δίδεται διαφορετικό περιεχόμενο, σε σχέση με ό,τι μέχρι τώρα ήταν εφαρμοστέο, όπως έννοιες που αφορούν στα λογιστικά αρχεία (βιβλία), στα λογιστικά στοιχεία (παραστατικά), στο ηλεκτρονικό τιμολόγιο, αλλά και στο απλοποιημένο τιμολόγιο, στους κανόνες επιμέτρησης των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, στην εύλογη αξία και στην καθαρή θέση, στις οντότητες, στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις κ.ά.

Στην ύλη του βιβλίου «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Σύμφωνα με τον Ν 4308/2014 και τις Πολ. 1003/2014 & 1002/2015» περιλαμβάνονται επίσης, ο νόμος κωδικοποιημένος έως και τον Ν 4316/2014 και τα παραρτήματά του (Υποδείγματα ατομικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, Σχέδιο λογαριασμών, Σύνδεση του σχεδίου λογαριασμών με χρηματοοικονομικές καταστάσεις και οι Ορισμοί των εννοιών του νόμου), τα οποία παρουσιάζονται με τρόπο που να εξυπηρετείται η σύννομη χρήση και κατάρτισή τους, συνοδευόμενα με επεξηγήσεις και σημειώσεις για την ορθή εφαρμογή τους, καθώς και η Πολ. 1003/31.12.2014 για τις οδηγίες εφαρμογής των άρθρων 1 έως 15, 39 και ορισμένων παραγράφων του άρθρου 30 και η Πολ. 1002/5.1.2015 για τις κατηγορίες των οντοτήτων που απαλλάσσονται από την χρησιμοποίηση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών.

Ο στόχος που τίθεται με την παρούσα έκδοση είναι να είναι να επικεντρωθεί το ενδιαφέρον του αναγνωστικού κοινού στους νεωτερισμούς που αναγγέλλονται από τις νέες διατάξεις του Ν 4308/2014, ώστε να γίνει φανερή η αντιστοιχία, η συσχέτιση, ή ενδεχομένως η διαφοροποίηση με αυτά που ίσχυσαν στο παρελθόν.

Σύμφωνα με τον Ν 4308/2014 και τις Πολ. 1003/2014 & 1002/2015